Otevírací doby

  Obchodní galerie
Po-Ne 9.00 – 21.00

 

 

  BILLA
Po-Ne 8.00 – 21.00

  KFC
Po-Ne 8.00 – 21.00

  dm drogerie
Po-Ne 8.00 – 21.00

  BENU lékárna
Po-Pá 8.00 – 21.00
So-Ne 9.00 – 21.00

  Pekárna Beneš
Po-So 8.00 – 21.00
Ne 9.00 – 21.00

  Správa centra
Po-Pá 8.30 – 16.30

 


Nakupujte mezi květinami a podpořte mladé zahradníky

Nakupujte mezi květinami a podpořte mladé zahradníky

Přijďte si užít jarní atmosféru a nakupujte mezi květinovými záhonky v centru - hned po Velikonocích máme jaro také u nás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plná pravidla a podmínky akce

Soutěž o nejlepší květinový ostrůvek

 

Pořadatelem akce je:

Marissa Tau, a.s. (dříve OC Futurum Kolín a.s.)

se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 248 33 495

DIČ: CZ24833495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17099

 

(dále jen „pořadatel“)

 

Organizátorem akce je:

CBRE s.r.o.     

sídlo: Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 1a 1079, PSČ 110 00, IČO: 257 59 604, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67713

 

(dále jen „organizátor“)

 

Akce v tomto termínu a za těchto podmínek

Akce probíhá od 2.4.2017 do 23.4.2017 od 09.00 do 21.00 hodin („trvání akce“) v prostorách OC Futurum Kolín, Rorejcova 906, Kolín (dále jen „OC Futurum“)

Principem akce je hlasování o nejlepší květinový ostrůvek, který bude umístěn na pasáži OC Futurum.

Po dobu akce bude každý z ostrůvek určen pro jednu školu či subjekt z Kolínska (dále jen „Subjekt“). Každý ostrůvek bude označen, názvem tohoto subjektu a jmenný seznam ostrůvků bude umístěn na webu www.futurumkolin.cz

Vyplněné hlasovací lístky bude možné umisťovat do hlasovacího boxu, který bude rovněž umístěn po dobu trvání akce na pasáži OC Futurum.

V případě nedostatku hlasovacích lístků je třeba kontaktovat ostrahu OC, osobně případně na telefonu (GSM: +420 773 775 953)

Hlasovací lístky budou po skončení akce sečteny organizátorem a předána výhra. Každý smí hlasovat pouze jednou a organizátor si vyhrazuje právo více hlasů od jedné osoby ze soutěže vyloučit.

Předání výhry proběhne na základě předávacího protokolu.

Vyplněním hlasovacího lístku soutěžící souhlasí podmínkami, které jsou uvedeny na webu www.futurumkolin.cz

Ceny pro subjekt, který získá nejvíce hlasů: Poukazy na nákup v hodnotě 10.000 Kč

Pokud dojde k rovnosti hlasů mezi jednotlivými subjekty, bude se rozhodovat na základě vědomostní soutěže.

Podmínkou k předání ceny je osobní účast na akci na vyhlášení.

Z předání výhry bude pořízen písemný předávací protokol. Akce probíhá v prostorách obchodního centra Futurum Kolín, Rorejcova 906, Kolín. O ukončení budou zákazníci informováni na webových stránkách www.futurumkolin.cz

Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci, osoby, které jsou nebo byly v zaměstnaneckém vztahu s nájemci OC Futurum Kolín.

 

Na získání výhry není právní nárok.

 

Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2873 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vyloučeno. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, včetně změn nebo úprav těchto pravidel akce, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Tyto změny zveřejní na webových stránkách www.futurumkolin.cz

Organizátor a/nebo pořadatel si dále vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci, bez udání důvodů a bez náhrady. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Účastí na akci dává zákazník pořadateli v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Zákazník bere na vědomí, že má právo svůj souhlas odvolat, a to e-mailem na adresu info@futurumkolin.cz a dále právo dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit.

Účastí v akci je zákazníkem rovněž udělen pořadateli a organizátorovi akce souhlas k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Zákazník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace doručené na adresu pořadatele.

Tato pravidla nabývají účinnosti vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení akce. Pro případ existence rozdílných znění pravidel soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.futurumkolin.cz

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se akce se budou aplikovat příslušná ustanovení těchto pravidel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nahoru